Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Mètodes

Mètodes i Nivells

 

En els cursos de llengua del IIC, tant presencials com a distància, s’adopta el mètode comunicatiu, gràcies al qual l’alumne és capaç, a partir del nivell de principiant (A1), d’expressar-se i interactuar en italià en situacions progressivament més complexes. Paral·lelament a la competència comunicativa, gràcies a les activitats guiades, l’alumne adquireix progressivament la competència lingüística, és a dir, el coneixement de les regles gramaticals i del vocabulari, eines necessàries per desenvolupar les seves capacitats de comprensió i producció, tant escrites com orals.
La progressió de l’aprenentatge en els cursos IIC segueix els objectius i competències descrits pel MECR (Marc europeu comú de referència), amb adaptacions que tenen en compte la L1 dels estudiants i la proximitat de les seves llengües (principalment el català i l’espanyol) amb l’italià.
Les característiques de la didàctica en els cursos del IIC són:

  • Utilització de materials autèntics, audiovisuals i textuals de diversos gèneres i en diferents suports, però sempre rellevants per al contingut d’estudi i els objectius del curs.
  • Potenciació de la motivació per l’estudi de cada alumne, considerat i reconegut com a protagonista del seu propi aprenentatge.
  • Atenció constant perquè a l’aula es generi un ambient relaxat i divertit però estimulant, amb la finalitat de mantenir l’interès dels participants i fomentar l’aprenentatge.

 

Nivells
A través d’un recorregut guiat, estructurat i progressiu, cada curs té com a objectiu l’adquisició de competències en les quatre habilitats lingüístiques (escoltar, parlar, llegir, escriure) de forma integrada.

En resum:
Curs 1 (A1)
Al final d’aquest nivell, l’alumne és capaç de prendre la iniciativa i respondre a frases senzilles en àrees que impliquen necessitats immediates o temes molt familiars i quotidians. Respon a preguntes sobre si mateix, on viu, el treball que realitza, les persones que coneix, les coses que li agraden o que posseeix i altres preguntes similars. Comprèn la informació concreta i les instruccions que se li dirigeixen de manera directa i pausada i segueix instruccions senzilles. Respon a preguntes senzilles i fa altres similars.

Curs 2 (A2)
Al final d’aquest nivell, l’alumne és capaç de descriure les seves impressions i opinions sobre temes d’interès personal (per exemple, estils de vida, fets culturals, anècdotes), utilitzant vocabulari bàsic i expressions quotidianes. Descriu projectes i acords realitzats, hàbits i comportaments habituals, activitats passades i experiències personals. Descriu aspectes quotidians del propi entorn (per exemple, persones, llocs, experiències de treball o estudi), esdeveniments i activitats.

Curs 3 (B1.1)
Al final d’aquest nivell, l’alumne és capaç d’utilitzar una àmplia gamma d’eines lingüístiques senzilles per a fer front a gairebé qualsevol situació que pugui sorgir durant un viatge. Intervé, sense preparació prèvia, en una conversa sobre assumptes coneguts, expressa opinions personals i intercanvia informació sobre temes que li són familiars, d’interès personal o relacionats amb la vida quotidiana (per exemple, família, aficions, treball, viatges i actualitat).

Curs 4 (B1.2)
En finalitzar aquest nivell, l’alumne és capaç de comunicar-se amb bastant confiança sobre temes familiars, rutinaris o no, que li interessin o estiguin relacionats amb la seva professió. Intercanvia informació, la comprova i confirma, fa front a les situacions menys freqüents i explica per què alguna cosa constitueix un problema. Expressa les seves opinions sobre temes culturals més abstractes, com a pel·lícules, llibres, música, etc.

Curs 5 (B2.1)
Al final d’aquest nivell, l’alumne és capaç d’interactuar amb la suficient espontaneïtat i fluïdesa per a permetre una interacció normal i fàcil amb els parlants italians, sense esforços per a cap de les parts. Destaca el significat que atribueix als esdeveniments i experiències, exposa clarament els seus punts de vista i els secunda amb explicacions i arguments adequats.

Curs 6 (B2.2)
Al final d’aquest nivell, l’alumne és capaç d’utilitzar la llengua amb fluïdesa, correcció i eficàcia per a parlar sobre una àmplia gamma de temes generals, acadèmics, professionals o relacionats amb l’oci, indicant clarament les relacions entre els conceptes. Es comunica espontàniament amb un bon control gramatical, fent rares vegades la impressió d’estar limitat en el que vol dir i adoptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies.

Curs 7 (C1.1)
Al final d’aquest nivell, l’alumne és capaç d’expressar-se amb facilitat i espontaneïtat, gairebé sense esforç. Posseeix un bon domini d’un ampli repertori lèxic que li permet reformular frases mitjançant circumloquis. Es noten els petits esforços realitzats en la cerca de terminos adequats i les estratègies d’expressió; només un tema conceptualment difícil pot inhibir la fluïdesa natural de la parla.

Curs 8 (C1.2)
Al final d’aquest nivell, l’alumne és capaç de seguir amb facilitat i participar en interaccions complexes en el context de discussions i debats grupals, fins i tot quan es tracta de temes abstractes, complexos i desconeguts. Elabora les preguntes demanant més detalls i reformulant-les si s’han entès malament. Manté una posició formal de manera convincent, responent preguntes complexes, comentaris i contraargumentos amb facilitat, espontaneïtat i de manera adequada.
Fonte: https://www.lingueculture.net/wp-content/uploads/2021/02/Volume-complementare-QCER-2020.pdf

 

Avaluació i requisits per a l’obtenció del certificat final
Al final del curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d’assistència, sempre que hagi participat al 80% de les hores lectives (almenys 48 hores de 60). El resultat de l’avaluació global del professor també s’informarà en el certificat. Per a inscriure’s en el curs del següent nivell, la qualificació final ha de ser superior a 70/100.
El certificat d’assistència no té el valor d’un Certificat de coneixement de la llengua italiana, per a això és necessari realitzar un examen específic.
https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/ca/imparare_italiano/certificazioni/
En les proves que administrarà el docent durant el curs, es consideraran les habilitats morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals, mitjançant la realització d’exercicis i la producció de textos orals i escrits.
L’avaluació global ve donada per la suma de les puntuacions de les proves parcials i de l’examen final, al que se suma una puntuació que tindrà en compte la qualitat i coherència en la presentació dels deures i la participació en les activitats en grup.

 

Cursos temàtics i professionals, en línia i presencials
A més dels cursos generals d’idiomes, el IIC de Barcelona organitza:

  • cursos d’italià per a empresa, individuals i grupals, que ofereixen la màxima flexibilitat en termes de calendari i programa d’estudi;
  • cursos de cultura i civilització, destinats a aquells que volen aprofundir i ampliar els seus coneixements d’italià i Itàlia;
  • cursos de preparació per a l’examen de certificació Celi (Universitat de Perusa) B1 i B2; https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/ca/imparare_italiano/certificazioni/corsi-di-preparazione.html
  • cursos per a millorar la producció i interacció oral (a partir dels nivells B1-B2).