Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

Nivell 7

 

Nivell 7

CURS DE LLENGUA I CULTURA ITALIANA. NIVELL 7 (B2.2)

60 hores de classe, més 20 hores de feina a casa.

Objectius comunicatius
El curs posa a disposició dels estudiants les eines morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals més útils per tal d'adquirir les competències i habilitats establertes al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, corresponent al nivell B2 (part 2).
En síntesi:
Exposar de manera articulada les pròpies opinions sobre diferents temes, així com proposar-los; demanar aclariments, aprofundir sobre les opinions dels altres i poder comentar-les; descriure fenòmens socials i estils de vida, comportaments, etc. tot posant en evidència les respectives característiques significatives; descriure amb claredat un problema, reflexionant sobre les causes i les conseqüències.

Continguts
Gramàtica
Repàs i aprofundiment: construccions amb l'indicatiu i el subjuntiu: conjuncions, verbs, locucions verbals que regeixen el subjuntiu i l'indicatiu; període hipotètic (subjuntiu imperfet i plusquamperfet en la pròtasi i condicional present / passat a l'apòdosi); pronoms i adjectius indefinits; pronoms relatius.

Temes del curs:

pretèrit perfet i plusquamperfet; infinitiu, participi i gerundi: principals construccions implícites en alternativa a les explícites; conjugació passiva: formes amb essere, venire i andare; passiva pronominal; si reflexiu i si impersonal i construccions amb els verbs pronominals; discurs indirecte per a explicar i/o referir el discurs d'un altre.

Lèxic
Lèxic relatiu als temes socioculturals tractats a classe. Senyals discursius en general; verbs pronominals idiomàtics; expressions idiomàtiques i col•loquials.

Elements de cultura i de civilització italiana
Personatges i obres en el panorama literari, artístic i cinematogràfic de la Itàlia d'avui i d'ahir. Personatges polítics rellevants.

Requisits de certificació i avaluació
Tots els cursos de llengua són presencials. Per tal d'obtenir la certificació final és imprescindible haver assistit al 80% d'hores de classe. L'alumne que no pugui assolir aquest percentatge, per qualsevol motiu justificat, haurà de superar un examen final suplementari. En totes les proves dutes a terme durant el curs, tant parcials com finals, es valoraran les competències morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals mitjançant exercicis complementaris i la producció de textos orals i escrits.
L'avaluació global del curs és resultat de la suma dels resultats com a mínim de dues proves parcials i de l'activitat efectuada a classe i a casa durant el curs (30%), a la qual s'hi afegeix el resultat de l'examen final (70%).

Per passar al curs de nivell successiu, la puntuació final haurà de ser superior a 70/100.

 


24