Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

Nivell 6

 

Nivell 6

CURS DE LLENGUA I CULTURA ITALIANA. NIVELL 6 (B2.1)

60 hores de classe, més 20 hores de feina a casa.

 

Objectius
El curs posa a disposició dels estudiants les eines morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals més útils per tal d'adquirir les competències i habilitats referents al nivell B2 (part 1) del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
En síntesi:
Expressar opinions i reaccions: desacord, preocupació, irritació, sorpresa, aflicció, i motivar-les respecte a un esdeveniment present o passat; formular hipòtesis i suposicions; expressar fets o desitjos no realitzats; expressar condicions que no s'han dut a terme; demanar i explicar la causa d'alguna cosa; expressar esdeveniments futurs en el passat.

Continguts
Gramàtica
Repàs i aprofundiment: present i pretèrit indefinit, imperfet i plusquamperfet de l'indicatiu; futur simple i compost; condicional present i passat; present, passat, tots els temps del subjuntiu; imperatiu amb pronoms. Pronoms relatius, directes i indirectes.

Temes del curs.
Ampliació dels usos del subjuntiu: subordinades concessives, finals, temporals: prima che...; període hipotètic amb l'imperfet/plusquamperfet del subjuntiu en la pròtasi i amb el condicional present o passat a l'apòdosi; conjuncions amb el subjuntiu i amb l'indicatiu; pronoms indefinits.

Lèxic
Lèxic relatiu a les temàtiques socioculturals tractades a classe. Senyals discursius en general; verbs pronominals idiomàtics; expressions idiomàtiques i col•loquials.
Elements de cultura i de civilització italiana
Gèneres literaris a la literatura contemporània. Gèneres del cinema italià. La llengua dels mitjans de comunicació.

Requisits per a obtenir el certificat final
Tots els cursos de llengua són presencials. Per tal d'obtenir el certificat final és imprescindible haver assistit al 80% d'hores de classe. L'alumne que no pugui assolir aquest percentatge, per qualsevol motiu justificat, haurà de superar un examen final suplementari. En totes les proves dutes a terme durant el curs, tant parcials com finals, es valoraran les competències morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals mitjançant exercicis complementaris amb la producció de textos orals i escrits.
L'avaluació del curs és continuada i té en compte la suma dels punts de les proves efectuades a classe, de la qualitat i la constància en la presentació de la feina feta a casa i de la participació a les activitats didàctiques de grup.

Per passar al curs de nivell successiu, la puntuació final haurà de ser superior a 70/100.

 


23