Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

Nivell 5

 

Nivell 5

CURS DE LLENGUA I CULTURA ITALIANA. NIVELL 5 (B1.3)

60 hores de classe, més 20 hores de feina a casa.

Objectius comunicatius
El curs posa a disposició dels estudiants les eines morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals més útils per tal d'adquirir les competències i habilitats referents al B1 (part 3) del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
En síntesi:
Expressar un punt de vista personal, un dubte, manifestar queixa o decepció; expressar incertesa respecte a un fet del passat; convèncer algú que faci alguna cosa; pactar per trobar una solució.

Continguts
Gramàtica
Repàs i aprofundiment: present de l'indicatiu, pretèrit indefinit i imperfet; condicional present i passat; present i perfet del subjuntiu.
Temes del curs:
Imperfet i plusquamperfet del subjuntiu. Selecció dels temps del subjuntiu a les frases subordinades: per a expressar simultaneïtat o bé anterioritat amb la frase principal al passat. Usos: a les frases subordinades regides per verbs d'opinió, verbs que expressen dubte o temor, plaer o bé expressions anàlogues: ho paura che, sono contento/a che, può essere, etc.; verbs que expressen esperança; a les subordinades regides per expressions impersonals: bisogna che, è meglio che, etc.; condicional passat per a expressar el futur en el passat; imperatiu, formal i informal, amb els pronoms combinats i el ne; pronoms relatius directes i indirectes: che, a cui, di cui, etc.; futur compost per a expressar una hipòtesi.
Lèxic
Lèxic relatiu als temes socioculturals tractats a classe. Senyals discursius per mantenir viva la conversa; verbs pronominals idiomàtics: cavarsela, mettercela tutta, sfangarla, etc.; expressions idiomàtiques per a descriure una persona; expressions col•loquials.

Elements de cultura i de civilització italiana contemporània
Els italians i els estereotips. El localisme o provincianisme. Els dialectes. Les diferències històriques i socioculturals entre Nord i Sud. Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies.

Requisits per a obtenir el certificat final
Tots els cursos de llengua són presencials. Per tal d'obtenir la certificació final és imprescindible haver assistit al 80% d'hores de classe. L'alumne que no pugui assolir aquest percentatge, per qualsevol motiu justificat, haurà de superar un examen final suplementari. En totes les proves dutes a terme durant el curs, tant parcials com finals, es valoraran les competències morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals mitjançant exercicis complementaris i la producció de textos orals i escrits.
L'avaluació global del curs és resultat de la suma dels resultats com a mínim de dues proves parcials i de l'activitat efectuada a classe i a casa durant el curs (30%), a la qual s'hi afegeix el resultat de l'examen final (70%).

Per passar al curs de nivell successiu, la puntuació final haurà de ser superior a 70/100.

 


22