Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

Nivell 4

 

Nivell 4

CURS DE LLENGUA I CULTURA ITALIANA. NIVELL 4 (B1.2)

60 hores de classe, més 20 hores de feina a casa.

Objectius comunicatius
El curs posa a disposició dels estudiants les eines morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals més útils per tal d'adquirir les competències i habilitats referents al B1 (part 2) del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
En síntesi:
Manifestar les pròpies opinions, parlar de les opinions dels altres; comparar punts de vista; comentar dades estadístiques; fer comparacions; explicar els propis raonaments; donar consells i instruccions.

Continguts
Gramàtica
Repàs i aprofundiment:

present de l'indicatiu, pretèrits indefinit i imperfecte; condicional present; imperatiu formal i informal; pronoms combinats.

Temes del curs:

Pretèrit plusquamperfet de l'indicatiu, condicional perfet: en usos com ara condicions no realitzades; imperatiu monosil•làbic: di', fa', va', etc.; present i perfet del subjuntiu. Usos: en subordinades regides per verbs d'opinió, per verbs que expressen dubte, temor o plaer, i expressions anàlogues: ho paura che, sono contento che, può essere, etc. per verbs que expressen esperança; selecció dels temps del subjuntiu a les subordinades: per expressar simultaneïtat o anterioritat amb la frase principal en present: penso che venga/che sia venuto; grau comparatiu i superlatiu de l'adjectiu: adjectius del comparatiu i superlatiu irregular: bene, male, grande, piccolo.

Lèxic
Lèxic relatiu als temes socioculturals tractats a classe. Senyals discursives per iniciar, concloure, reprendre un discurs; expressions idiomàtiques.

Elements de cultura i de civilització italiana contemporània
La societat italiana respecte a problemàtiques de l'actualitat: el medi ambient, el consum, els fenòmens migratoris.

Requisits per a obtenir el certificat final
Tots els cursos de llengua són presencials. Per tal d'obtenir la certificació final és imprescindible haver assistit al 80% d'hores de classe. L'alumne que no pugui assolir aquest percentatge, per qualsevol motiu justificat, haurà de superar un examen final suplementari. En totes les proves dutes a terme durant el curs, tant parcials com finals, es valoraran les competències morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals mitjançant exercicis complementaris i la producció de textos orals i escrits.
En aquest nivell l'avaluació del curs és continuada i té en compte la suma dels punts de les proves efectuades a classe, la qualitat i la constància en la presentació de la feina feta a casa i en la participació a les activitats didàctiques de grup.

Per passar al curs de nivell successiu, la puntuació final haurà de ser superior a 70/100.

 


21