Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

Nivell 3

 

Nivell 3

CURS DE LLENGUA I CULTURA ITALIANA. NIVELL 3 (B1.1)

60 hores de classe, més 20 hores de feina a casa.

Objectius comunicatius
El curs posa a disposició dels estudiants les eines morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals més útils per tal d'adquirir les competències i habilitats referents al nivell B1 (part 1) del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
En síntesi:
explicar fets passats; descriure persones i llocs; expressar estats d’ànim, sentiments, dubtes, desitjos; parlar de projectes futurs; donar consells, instruccions.

Continguts
Gramàtica
Repàs i aprofundiment: pretèrit perfet de l'indicatiu, l'auxiliar en els temps compostos dels verbs modals; imperfet de l'indicatiu; imperatiu formal i informal; preposicions per a expressar el temps, la matèria, el lloc i la causa; conjuncions temporals.
Temes del curs: pretèrit perfet de l'indicatiu: acord del participi passat amb els pronoms àtons de complement directe i el ne; futur simple dels verbs regulars i irregulars; condicional present dels verbs regulars i irregulars; pronoms personals àtons combinats; període hipotètic: amb els temps de l'indicatiu.
Lèxic
El lèxic per a descriure sentiments i estats d'ànim; com descriure una persona, un lloc; el llenguatge de la crònica periodística; el món laboral.

Elements de la cultura i la societat italiana contemporània
Els italians i la vida laboral. El món dels mitjans de comunicació. Els italians i la tecnologia.

Requisits per a obtenir el certificat final
Tots els cursos de llengua són presencials. Per tal d'obtenir el certificat final és imprescindible haver assistit al 80% d'hores de classe. L'alumne que no pugui assolir aquest percentatge, per qualsevol motiu justificat, haurà de superar un examen final suplementari. En totes les proves dutes a terme durant el curs, tant parcials com finals, es valoraran les competències morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals mitjançant exercicis complementaris i la producció de textos orals i escrits.
En aquest nivell l'avaluació del curs és continuada i té en compte: la suma dels punts de les proves efectuades a classe, de la qualitat i la constància en la presentació de la feina feta a casa, i de la participació a les activitats didàctiques de grup.

Per passar al curs de nivell successiu, la puntuació final haurà de ser superior a 70/100.

 


20