Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

Nivell 2

 

Nivell 2

CURS DE LLENGUA I CULTURA ITALIANA. NIVELL 2 (A2.2)

60 hores de classe, més 20 hores de feina a casa

Objectius comunicatius
El curs posa a disposició dels estudiants les eines morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals més útils per tal d'adquirir les competències i habilitats establertes pel Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, corresponent al nivell A2 (part 2).
En síntesi:
Comunicar i interactuar, de manera formal i informal, per tal de satisfer les necessitats pràctiques de la vida quotidiana: compres en general, parlar per telèfon, fer descripcions bàsiques d'objectes i persones; parlar de si mateix, de les pròpies experiències, per exemple dels estudis duts a terme, les vacances, etc.; i, en general, d'esdeveniments transcorreguts en el passat; donar indicacions i consells: per exemple, sobre la salut.

 

Continguts
Gramàtica
Repàs i aprofundiment: acord entre nom i adjectiu, preposicions simples i compostes; principals verbs irregulars i modals; pronoms directes i ne; conjuncions.


Temes del curs:

adjectius i pronoms possessius; pronoms àtons de complement indirecte; ci locatiu; pretèrit perfet de l'indicatiu dels verbs regulars, irregulars i reflexius més freqüents; pretèrit perfet: ús dels auxiliars essere amb els verbs de moviment, etc.; imperfet de l'indicatiu; imperatiu positiu i negatiu; conjugació completa; verb stare/stavo + gerundi; stare/stavo + infinitiu; conjuncions temporals (prima, poi, qualche giorno fa, adesso, mentre, durante, quando, etc).

Lèxic
Fórmules d’encapçalament i de comiat en una carta o tarja postal; viatges, mitjans de transport i llocs per a passar vacances; activitats durant les vacances i en el temps lliure; la roba: peces de vestir, accessoris i adjectius per a descriure'ls; tipus de comerços i de productes; teixits i dissenys; adjectius per a descriure l'aspecte físic i la personalitat, noms dels membres de la família.
Elements de la cultura i de la societat italiana contemporània
Llocs d'interès turístic i museus famosos; costums dels italians a l'hora d'anar a comprar, de vacances, etc.; la família i la casa; el sistema escolar.

Requisits per a obtenir el certificat final
Tots els cursos de llengua són presencials. Per tal d'obtenir el certificat final és imprescindible haver assistit al 80% d'hores de classe. L'alumne que no pugui assolir aquest percentatge, per qualsevol motiu justificat, haurà de superar un examen final suplementari. En totes les proves dutes a terme durant el curs, tant parcials com finals, es valoraran les competències morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals mitjançant exercicis complementaris i la producció de textos orals i escrits.
L'avaluació global del curs és resultat de la suma dels resultats com a mínim de dues proves parcials i de l'activitat efectuada a classe i a casa durant el curs (30%), a la qual s'hi afegeix el resultat de l'examen final comú a tots els grups del mateix nivell (70%).

Per passar al curs de nivell successiu, la puntuació final haurà de ser superior a 70/100.

 


19