Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

Nivell 1

 

Nivell 1

CURS DE LLENGUA I CULTURA ITALIANA. NIVELL 1 (A2.1)

60 hores d'activitat a classe, més 20 hores de feina a casa

Objectius comunicatius
El curs posa a disposició dels estudiants les eines morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals necessàries per tal d'adquirir les competències i habilitats establertes al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, corresponent al nivell A2 (part 1).
En síntesi:
Saludar; presentar i presentar-se; intercanviar informacions generals sobre un mateix i la pròpia quotidianitat: procedència, residència, feina, gustos, interessos, etc.; demanar i donar informacions per a orientar-se en un lloc; descriure de manera senzilla un entorn; comunicar-se en situacions habituals en un viatge: a l'hotel, restaurant, tren, aeroport, etc.

Continguts
Gramàtica
L’alfabet italià: grafemes i fonemes; articles definits i indefinits; morfologia del nom: gènere i nombre; adjectius qualificatius, demostratius; concordances nom i adjectiu; preposicions simples i amb article, locucions preposicionals; pronoms personals, pronoms àtons directes, c'è, ci sono; ne, ús partitiu; conjugació al present d'indicatiu d'essere i avere i dels principals verbs més utilitzats, regulars i irregulars; connectors textuals útils per a formular frases senzilles (parataxi) adequades al nivell.

Lèxic
Salutacions; noms de països i ciutats; noms de professions; les xifres; les hores; les parts del dia; els dies de la setmana; els mesos, les estacions; tipus de locals de restauració; l'hotel: habitacions, mobiliari i serveis; aliments i begudes; adjectius per parlar de menjar i de beure; indrets de la ciutat; verbs de moviment: creuar, girar, etc.

Elements de cultura i civilització italiana contemporània
Salutacions i convencions de cortesia; l'ús del tracte de 'vostè' i de 'tu'. Els italians i el temps lliure. La cuina tradicional i els hàbits d'alimentació. El àpats de les festes anuals.

Requisits per a obtenir el certificat final
Tots els cursos de llengua són presencials. Per tal d'obtenir la certificació final és imprescindible haver assistit a un 80% d'hores de classe. L'alumne que no pugui assolir aquest percentatge, per qualsevol motiu justificat, haurà de superar un examen final suplementari. En totes les proves dutes a terme durant el curs, tant parcials com finals, es valoraran les competències morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals mitjançant exercicis complementaris, així com amb la producció de textos orals i escrits.
En aquest nivell la valoració és continuada i tindrà en consideració la suma de puntuacions de les proves dutes a terme a classe, de la qualitat i de la constància de la presentació de la feina feta a casa i de la participació a les activitats didàctiques de grup.

Per passar al curs de nivell successiu, la puntuació final haurà de ser superior a 70/100.

 


18