Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

Nivell 9

 

Nivell 9

CURS DE LLENGUA I CULTURA ITALIANA. NIVELL 9 (C2.2).

60 hores de classe, més 20 hores de feina a casa.

Objectius comunicatius
El curs posa a disposició dels estudiants les eines morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals més útils per tal d'adquirir les competències i habilitats establertes al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, corresponent al nivell C1 (part 2). En síntesi:
Analitzar textos complexos de diferents gèneres, tot identificant-ne el tipus textual: narratiu, descriptiu, expositiu, etc.; reconèixer i utilitzar els diferents registres; produir textos clars, tant escrits com orals, ben estructurats, detallats, sempre adequats al context comunicatiu, sobre temes complexos, mostrant un control segur de l'estructura textual, dels connectors i dels elements de cohesió.

Continguts
Gramàtica
Repàs i aprofundiment dels temes principals de la gramàtica (morfologia i sintaxi) examinats a partir dels diferents tipus de textos, escrits i orals, i en diferents contextos d'ús.

Lèxic
Lèxic relatiu a les temàtiques socioculturals tractades a classe. Italià nou estàndard i varietats formals: la llengua de la burocràcia, de l'economia, etc.; i les varietats informals i col•loquials.

Elements de cultura i de civilització italiana
El procés de la unificació d'Itàlia: problemàtiques històriques i socials. Feixisme i Resistència. Canvis en la societat actual.

Requisits per a obtenir la certificació final
Tots els cursos de llengua són presencials. Per tal d'obtenir la certificació final és imprescindible haver assistit al 80% d'hores de classe. L'alumne que no pugui assolir aquest percentatge, per qualsevol motiu justificat, haurà de superar un examen final suplementari. En totes les proves dutes a terme durant el curs, tant parcials com finals, es valoraran les competències morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals mitjançant exercicis complementaris i la producció de textos orals i escrits.

L’avaluació global del curs és fruit de la suma dels resultats de com a mínim dos tests parcials i de l'activitat duta a terme a classe i a casa durant el curs (30%), a la qual s'hi afegeix el resultat de l'examen final comú a tots els grups del mateix nivell (70%).

Per a superar el curs, la puntuació final ha de ser superior a 70/100.

 


1548