Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

Nivell 8

 

Nivell 8

CURS DE LLENGUA I CULTURA ITALIANA. NIVELL 8 (C1.1).

60 hores de classe, més 20 hores de feina a casa.

Objectius comunicatius
El curs posa a disposició dels estudiants les eines morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals més útils per tal d'adquirir les competències i habilitats establertes al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, corresponent al nivell C1 (part 1).

En síntesi:
Comprendre textos complexos, tant escrits com orals, de diferents tipologies i gèneres, identificar-ne i analitzar-ne les estructures bàsiques; expressar-se per escrit i oralment amb desimboltura i espontaneïtat; argumentar amb eficàcia en una conversa la pròpia opinió sobre diferents temes d'actualitat.

Continguts
Gramàtica
Repàs i aprofundiment dels temes principals de la gramàtica (morfologia i sintaxi), examinats a partir dels diferents tipus de textos, escrits i orals, i en diferents contextos d'ús.

Lèxic
Lèxic relatiu als temes socioculturals tractats a classe, amb particular atenció a la formació de les paraules, a les paraules complexes, a la col•locació i a la sinonímia.

Elements de cultura i de civilització italiana
La Itàlia de les ciutats i de les províncies; diferències i peculiaritats regionals (història, tradicions, dialectes); l'impacte de les noves tecnologies en el teixit social.

Requisits per a obtenir el certificat final
Tots els cursos de llengua són presencials. Per tal d'obtenir el certificat final és imprescindible haver assistit al 80% d'hores de classe. L'alumne que no pugui assolir aquest percentatge, per qualsevol motiu justificat, haurà de superar un examen final suplementari. En totes les proves dutes a terme durant el curs, tant parcials com finals, es valoraran les competències morfosintàctiques, lèxiques i socioculturals mitjançant exercicis complementaris i la producció de textos orals i escrits.

En aquest nivell, l’avaluació és continuada i tindrà en compte: la suma dels punts dels tests duts a terme a classe, la qualitat i constància en la presentació de la feina feta a casa, i la participació a les activitats didàctiques de grup.

Per passar al curs de nivell successiu, la puntuació final haurà de ser superior a 70/100.

 


80